Pstruhové jazero

Povolenia na Svitské pstruhové jazerá zakúpite už aj u nás.

Cena na jeden deň 15€

Svitské pstruhové jazero predstavuje ostatnú vodnú plochu (štrkovisko) s dobrými prirodzenými podmienkami na chov prevažne lososovitých druhov rýb. Rozloha pstruhového jazera je 11,50 ha s priemernou hĺbkou 5 metrov. V jazere sa vyskytuje pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň potočný, čerebľa pestrá a hrúz škvrnitý. Dobrá kvalita vody a jej vysoká úživnosť sú dobrou perspektívou na prevádzanie rybolovu a výskyt trofejných rýb. Pstruhové jazero užíva na základe nájomnej zmluvy občianske združenie Svitskí rybári, o. z., so sídlom Štefánikova 321/32, 059 21 Svit v zmysle ust. § 33 zákona NR SR č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Pravidlá a podmienky rybolovu

 1. Každá osoba, ktorá si zakúpi povolenie na rybolov na Pstruhovom jazere je povinná dodržiavať a rešpektovať tieto základné pravidlá a podmienky rybolovu, pričom zároveň vyjadruje svoj súhlas s vykonávaním kontrol ich dodržiavania zo strany osôb poverených občianskym združením Svitskí rybári, o. z..
 2. Rybolov sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť. Osoba mladšia ako 15 rokov môže vykonávať rybolov len v prítomnosti osoby staršej ako 18 rokov.
 3. Loviaci musí mať pri sebe nástroje na meranie ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.
 4. S rybou manipulujte opatrne, výlučne vo vode a nie na brehu.
 5. Lov je povolený v mesiacoch Jún, Júl a August od 6:00 do západu slnka. V ostatných mesiacoch od 8:00 do západu slnka, nie však počas obdobia zamrznutia vodnej plochy.
 6. Po ukončení lovu je potrebné vrátiť povolenie do schránky pri závore na východnej strane jazera.
 7. Pri love rýb je povolené:
  • používať jeden rybársky prút (prívlačový alebo muškársky)
  • používať v nástrahach maximálne jeden trojháčik alebo dva jednoháčiky bez protihrotu
  • privlastniť si v jednom kalendárnom dni maximálne dva kusy pstruha dúhového v minimálnej dĺžke 27 cm a maximálnej dĺžke 40 cm; po privlastnení dvoch kusov pstruha dúhového lov končí!
 8. Pri love rýb sa zakazuje:
  • privlastniť si iný druh rýb ako pstruha dúhového
  • kŕmenie a vnádenie rýb
  • používať akékoľvek nástrahové ryby a ich časti
  • používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách
  • používať sonar
  • používať elektromotor alebo spaľovací motor
  • používať olovo ako záťaž mimo nástrahy
  • fotiť ryby mimo vody
  • používať pri love plavák, sbirolino, bublinu a ich napodobeniny
 9. V areáli Pstruhového jazera je zakázané:
  • pitvanie rýb
  • hlučné správanie
  • rušenie ostatných pri love rýb
  • plašiť ryby
  • používať akékoľvek plavidlo s výnimkou člna prevádzkovateľa
  • znečisťovať vodu a brehy jazera
  • poškodzovať stromy a kríky
  • poškodzovať majetok
  • zakladať oheň