Račkov potok

Belá č. 1a 3-0040-4-1, Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný revír s privlastnením úlovku. Tvoria ho dva čiastkové povodia rieky Belá. Prvé čiastkové povodie je od ústia rieky Belá do Váhu v L. Hrádku po prvý odberný objekt (stavidlo) MVE Dovalovo, vrátane prirodzeného riečišťa pretekajúceho popri MVE Dovalovo po revírnu tabuľu a druhé čiastkové povodie rieky Belá je od sútoku s Račkovým potokom po cestný most cez rieku Belá na Podbanskom. Súčasťou revíru je aj Račkov potok od ústia do Belej po kamenný prah cca 20m nad cestným mostom ponad Račkov potok.

Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) - 33 cm - nechytá sa od 1. januára do 31. mája

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) - 33 cm - nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) - 27 cm - bez času individuálnej ochrany

Sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) - 27 cm - bez času individuálnej ochrany